Złoto inwestycyjne – monety, sztabki, kontrakty, a może ETF? Jaką metodę wybrać?

Poniżej krótka historia i rola złota jako aktywa inwestycyjnego.

Historia złota jako aktywa inwestycyjnego sięga starożytności, kiedy to ludzie pierwotnie używali złota do robienia ozdób i biżuterii. Z biegiem czasu złoto zaczęto używać jako środek płatniczy, a także jako składnik rezerw walutowych rządów. W XIX wieku, system parytetu złota został ustanowiony, co oznaczało, że wiele krajów połączyło swoją walutę z złotem w celu utrzymania stabilności cen.

W latach 20 i 30 XX wieku, system parytetu złota został zastąpiony przez system międzynarodowego rynku walutowego, który pozwolił na większą swobodę w zarządzaniu polityką monetarną. Jednak złoto nadal pozostawało ważnym aktywem dla inwestorów i rządów, jako forma rezerwy wartości i ochrony przed inflacją.

W latach 70-tych XX wieku, cena złota wzrosła w wyniku trudności związanych z utrzymaniem płynności międzynarodowej i wzrostu cen ropy. W ostatnich dziesięcioleciach, złoto nadal jest uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów, szczególnie w czasach niepewności ekonomicznej i politycznej.

Obecnie, złoto jest uważane za tradycyjną formę inwestycji hedgingowych, pozwala ono na redukcje ryzyka poprzez diversyfikację portfela inwestycyjnego. W okresie kryzysów gospodarczych zwykle zwiększa się zainteresowanie złotem, jako że jest ono postrzegane jako instrument do przechowania wartości kapitału w czasie.

Popularne metody inwestowania w złoto

 1. Zakup złota fizycznego: Jest to najbardziej tradycyjny sposób inwestowania w złoto. Można to zrobić poprzez zakup złota w formie sztabek, monet lub biżuterii. Te formy złota mogą być przechowywane przez inwestora lub w depozytach bankowych lub we własnym domu.
 2. Zakup certyfikatów złota: Certyfikaty złota to dokumenty, które potwierdzają, że inwestor posiada określoną ilość złota. Certyfikaty te są wydawane przez banki lub instytucje finansowe.
 3. Inwestycje w fundusze złota lub ETF-y: Inwestowanie w fundusze złota lub ETF-y polega na zakupie udziałów w funduszu lub ETF, który inwestuje w złoto. To daje inwestorom możliwość inwestowania w złoto bez konieczności posiadania fizycznego złota. Przykładowe ETF-y to $GLD czy $GDX.
 4. Handel kontraktami terminowymi na złoto: Handel kontraktami terminowymi polega na zawieraniu umów, na określoną datę w przyszłości, po określonej cenie. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać kontrakty terminowe na złoto, w celu spekulacji na wzrost lub spadek cen.
 5. Złoto w ramach lokat bankowych: Niektóre banki oferują lokaty złotowe, które pozwalają na inwestowanie w złoto poprzez zakup kruszcu przez bank, a następnie inwestując na jego zakupienie na lokacie.
 6. Złoto jako część portfela inwestycyjnego: Niektórzy inwestorzy decydują się na włączenie złota jako część swojego portfela inwestycyjnego, jako forma diversyfikacji i ochrony przed ryzykiem.

Każda z tych metod ma swoje własne zalety i wady, ważne jest aby rozważyć własne potrzeby i preferencje inwestycyjne przed wyborem.

Wady i zalety inwestowania w złoto

Poniżej najważniejsze zalety inwestowania w złoto:

 1. Bezpieczeństwo: Złoto jest uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów, ponieważ jego cena jest mniej podatna na fluktuacje niż inne aktywa, takie jak akcje czy obligacje.
 2. Stabilność cenowa: Złoto jest odporne na inflację, co oznacza, że jego cena może rosnąć wraz z wzrostem cen.
 3. Możliwość hedgingu: Złoto jest często używane jako metoda ochrony przed ryzykiem inwestycyjnym. Może być ono stosowane jako forma rezydualnego inwestowanie poprzez diversyfikację portfela inwestycyjnego.
 4. Globalna płynność: Złoto jest powszechnie akceptowane i łatwo dostępne na rynkach na całym świecie.
 5. Brak podatku VAT przy zakupie i sprzedaży sztabek lub monet.

Niestety, inwestowanie w złoto posiada również szereg wad:

 1. Brak dywidendy: Złoto nie generuje żadnych dochodów pasywnych, takich jak dywidendy czy odsetki, które mogą być uzyskane z innych form inwestycji.
 2. Potencjalnie niskie stopy zwrotu: Złoto jest często uważane za bezpieczną przystań, ale jego cena może rosnąć wolniej niż inne aktywa, co oznacza, że stopy zwrotu mogą być niższe.
 3. Ryzyko utraty lub kradzieży: Jeśli inwestorzy posiadają złoto fizyczne, istnieje ryzyko utraty lub kradzieży, co może prowadzić do utraty kapitału inwestycyjnego.
 4. Niepewność: Cena złota jest trudna do przewidzenia, niektórzy inwestorzy mogą się bać, że nie będą mogli sprzedać swoich aktywów w odpowiednim momencie.

Korelacja złota z innymi aktywami inwestycyjnymi

Korelacja między złotem a innymi aktywami jest skomplikowana i może się zmieniać w czasie. Przeważnie jednak złoto ma niską korelację z innymi aktywami.

Akcje: Zwykle, kiedy rynki akcji rosną, ceny złota spadają, ponieważ inwestorzy przenoszą swoje pieniądze do rynku akcji w poszukiwaniu wyższych stopów zwrotu. Natomiast, kiedy rynki akcji spadają, ceny złota mogą rosnąć, ponieważ inwestorzy uciekają do bezpieczniejszych aktywów.

Obligacje: Zwykle, kiedy stopy procentowe rosną, ceny złota spadają, ponieważ inwestorzy przenoszą swoje pieniądze do obligacji w celu uzyskania wyższych stopów zwrotu. Natomiast, kiedy stopy procentowe spadają, ceny złota mogą rosnąć, ponieważ są one postrzegane jako bezpieczna przystań.

Waluty: Ceny złota mogą być również wpływane przez zmiany w kursach walut. Na globalnych rynkach złoto jest notowane w dolarach amerykańskich i słabnięcia dolara może mieć wpływ na wzrost ceny złota. Z drugiej strony, osłabienie waluty względem dolara, może spowodować spadek cen złota.

Jednakże, należy pamiętać, że korelacja między złotem a innymi aktywami jest zmienna i może się różnić w podczas okresów podwyższonej inflacji, konfliktów zbrojnych na świecie, zawirowań politycznych, itp.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *