Podatek Belki – wszystko co musisz wiedzieć

Historia powstania podatku Belki – kiedy został on wprowadzony i dlaczego

Podatek Belki (od ówczesnego nazwiska Ministra Finansów wprowadzającego go – Andrzeja Belki) został wprowadzony w Polsce w roku 2004. Był to jeden z elementów pakietu reform fiskalnych, które miały na celu stabilizację finansów publicznych i walkę z deficytem budżetowym.

Celem podatku Belki było opodatkowanie wkładów kapitałowych dokonanych przez podmioty niemające charakteru kapitałowego, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze czy też osoby fizyczne. Wcześniej tego typu wkłady były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Podatek Belki miał na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa, poprzez wprowadzenie dodatkowego źródła dochodów i zwiększenie progów podatkowych dla niektórych podatników.

Wprowadzenie podatku Belki było krytykowane przez przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców, jak również przez opozycję polityczną, która argumentowała, że nowy podatek będzie utrudnieniem dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz niepewnym źródłem dochodów dla budżetu państwa.

Jakie są obowiązujące stawki podatku Belki oraz jakie grupy podatników są objęte tym podatkiem?

Obecnie stawka podatku Belki wynosi 19%. Podatek ten jest nakładany na dochód uzyskany z tytułu wkładów kapitałowych, takich jak kapitał zakładowy, kapitał rezerwowy, kapitał z aportu, a także z tytułu emisji akcji czy udziałów.

Podatnikami podatku Belki są przede wszystkim:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Podatnikami nie są natomiast spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne czy spółki z o.o. z udziałem Skarbu Państwa, które są już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warto też wspomnieć, że na mocy ustawy z 2013 roku, podatek Belki nie jest pobierany od wpłat dokonanych przez osoby fizyczne na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Kiedy zysk z kapitału podlega opodatkowaniu?

  1. Wkład musi być dokonany na rzecz podmiotu, który jest podatnikiem podatku Belki.
  2. Wkład musi mieć charakter kapitału zakładowego, kapitału rezerwowego, kapitału z aportu, lub też musi pochodzić z emisji akcji czy udziałów.
  3. Wkład musi być dokonany na podstawie umowy pomiędzy podatnikiem, a osobą trzecią.
  4. Wkład nie może mieć charakteru pożyczki czy też innego rodzaju zobowiązania.
  5. Wkład musi być wpłacony w gotówce lub ekwiwalentem gotówki.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wkład kapitałowy będzie kwalifikowany jako kapitał podlegający opodatkowaniu podatkiem Belki. Warto zaznaczyć, że wkład kapitałowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem Belki, jeśli został zaksięgowany na rachunek bankowy przed dniem wprowadzenia podatku.

Ile wynosi podatek belki od lokat?

Oszczędności w formie lokat czy deponowane na koncie oszczędnościowym również podlegają podatkowi od zysków kapitałowych. Podatek Belki od zysku z lokat bankowych wynosi także 19% od zysku. Warto wiedzieć, że podatku nie trzeba odprowadzać samodzielnie – jest on automatycznie pobierany przez bank po zakończeniu okresu kapitalizacji lokaty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *